Algemene voorwaarden Inner Singing

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, trainingen en workshops tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als de School voor de vrije stem deze schriftelijk heeft bevestigd.

Inschrijvingen

De inschrijving voor een opleiding/training/workshop/individuele coaching/opdracht geschiedt middels een schriftelijk aanmelding voor deelname.

Alle inschrijvingen worden door de School voor de vrije stem per mail bevestigd. De deelnemers aan onze opleidingen ontvangen een bevestiging. Door betaling van de deelnamekosten verklaart hij/zij akkoord te gaan met onze voorwaarden en deel te nemen aan de opleiding/training/workshop/individuele sessie.

Elke opleiding/training/workshop wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

De School voor de vrije stem behoudt zich het recht voor om de locatie te veranderen.

Informatieverstrekking

De School voor de vrije stem is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van, door of namens de student/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Bescherming persoonsgegevens

Alle door de student /opdrachtgever aan de School verstrekte (persoonlijke) informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld door alle medewerkers en docenten.

De School voor de vrije stem draagt de zorg voor bescherming van al deze gegevens en zal deze niet vrijgeven aan derden.

Opleidingen en lesmateriaal

De School voor de vrije stem spant zich naar beste vermogen in om de met student overeengekomen opleidings- of trainingsdoelstellingen te realiseren. De School voor de vrije stem houdt alle auteurs- en andere rechten over het verstrekte lesmateriaal. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de School voor de vrije stem mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.

Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Beëindiging, wijziging of annulering

Opleiding tot Inner Singing Facilitator

Studenten kunnen de opleiding tot 8 weken voor aanvang van de eerste lesdag van het betreffende leerjaar schriftelijk annuleren. Lesgeld is dan niet verschuldigd.

Bij annulering binnen een termijn van 8 weken tot 3 weken voor aanvang van de eerste lesdag van het betreffende leerjaar is de student 50% van het lesgeld verschuldigd.

Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 100% van het lesgeld van het betreffende leerjaar verschuldigd. Ook als de student niet verschijnt of als de student na de eerste lesdag de opleiding voortijdig beëindigt.

Weekends en meerdaagse training

Deelnemers kunnen het weekend of de meerdaagse training t/m 28 dagen van tevoren kosteloos annuleren. Daarna is de deelnemer 50% verschuldigd. Bij annulering binnen een termijn van 7 dagen voor aanvang van een weekend en meerdaagse training is de deelnemer 100% van het deelname geld verschuldigd.

Overige trainingen & workshops

Bij annulering door de deelnemer binnen een termijn van 7 dagen voor aanvang van de workshop/training is de student 100% van het lesgeld verschuldigd, ook als de student onaangekondigd niet verschijnt op de dag van de workshop/training of pas later op de dag kan deelnemen.

Individuele sessies

De deelnemer kan de afspraak voor een individuele coaching tot 48 uur voor aanvang schriftelijk of telefonisch annuleren. Kosten zijn dan niet verschuldigd.

Bij annulering door de coachee binnen 48 uur voor aanvang van de sessie is de coachee 100% van het lesgeld verschuldigd. Ook als de coachee onaangekondigd niet verschijnt op de dag van de afspraak of te laat voor de afspraak verschijnt.

Alleen in overleg met de School voor de vrije stem kan men een andere deelnemer in zijn/haar plaats laten deelnemen. Indien er sprake is van een wachtlijst kan de School voor de vrije stem de vrijgekomen plaats aanbieden aan wachtende deelnemers. Wanneer de vrijgekomen plaats alsnog ingenomen wordt zal de School voor voor de vrije stem deze kosten terug storten.

Trainingen of workshops aan opleidingsinstituten/organisaties

Opdrachtgevers kunnen de training/workshop die in optie is genomen kosteloos annuleren.

Na ondertekening van het contract(bevestiging) tussen opdrachtgever en de School voor de vrije stem is de opdracht definitief geboekt. Bij annulering tot 1 maand vóór de definitief geboekte opdracht wordt 50% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 maand vóór de definitief geboekte opdracht wordt 100% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering door de School voor de vrije stem bepalend.

Van toepassing op alle bovenstaande opleidingen/trainingen/workshops

Alle genoemde annuleringsregelingen gelden ongeacht de reden van annulering door deelnemer/opdrachtgever.

Een in overleg tussen partijen tot stand gekomen tussentijdse wijziging van/binnen de opleiding/training/ workshop/individuele coaching/opdracht geldt als een nieuwe opleiding/training/workshop/individuele coaching/opdracht. Partijen gaan hiervoor een nieuwe overeenkomst aan onder gelijktijdige beëindiging van de bestaande opleiding/training/workshop/individuele coaching/opdracht.

Bij annulering door de School voor de vrije stem bij te weinig aanmeldingen heeft deelnemer/opdrachtgever recht op terugbetaling van het gehele bedrag binnen 14 dagen. Bij annulering door deelnemer binnen de gestelde termijn vindt restitutie plaats binnen 14 dagen.

Aansprakelijkheid van toepassing op:

De activiteiten van de School voor de vrije stem hebben een educatief karakter. Tijdens deze activiteiten kunnen zangoefeningen, zelfonderzoek en lichaamswerk plaatsvinden. De deelnemer aan de door de School voor de vrije stem georganiseerde opleiding/training/ workshop/coaching aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan; zal de docenten of assistenten niet verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn; aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.